Usage Statistics for www.ae-eggenhofer.at

Summary Period: May 2022
Generated 28-May-2022 03:52 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2022
Total Hits 27691
Total Files 9810
Total Pages 26711
Total Visits 3684
Total KBytes 298982
Total Unique Sites 1302
Total Unique URLs 138
Total Unique Referrers 4306
Total Unique User Agents 263
. Avg Max
Hits per Hour 41 147
Hits per Day 988 1847
Files per Day 350 1512
Pages per Day 953 1831
Sites per Day 46 166
Visits per Day 131 281
KBytes per Day 10678 21876
Hits by Response Code
Code 200 - OK 35.43% 9810
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 5
Code 302 - Found 60.40% 16726
Code 304 - Not Modified 0.02% 5
Code 404 - Not Found 4.13% 1145

Daily usage for May 2022

Daily Statistics for May 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1007 3.64% 86 0.88% 982 3.68% 114 3.09% 62 4.76% 1634 0.55%
2 967 3.49% 33 0.34% 928 3.47% 137 3.72% 56 4.30% 1251 0.42%
3 1132 4.09% 173 1.76% 1115 4.17% 173 4.70% 88 6.76% 6020 2.01%
4 1440 5.20% 501 5.11% 1423 5.33% 149 4.04% 75 5.76% 16804 5.62%
5 1488 5.37% 658 6.71% 1469 5.50% 174 4.72% 99 7.60% 21673 7.25%
6 772 2.79% 498 5.08% 731 2.74% 203 5.51% 166 12.75% 17374 5.81%
7 640 2.31% 367 3.74% 618 2.31% 62 1.68% 36 2.76% 17058 5.71%
8 502 1.81% 247 2.52% 464 1.74% 190 5.16% 132 10.14% 13734 4.59%
9 1005 3.63% 425 4.33% 968 3.62% 120 3.26% 63 4.84% 17225 5.76%
10 1393 5.03% 461 4.70% 1352 5.06% 133 3.61% 59 4.53% 17360 5.81%
11 1392 5.03% 418 4.26% 1366 5.11% 232 6.30% 112 8.60% 11567 3.87%
12 984 3.55% 423 4.31% 823 3.08% 188 5.10% 157 12.06% 15187 5.08%
13 571 2.06% 197 2.01% 536 2.01% 66 1.79% 46 3.53% 14726 4.93%
14 861 3.11% 202 2.06% 794 2.97% 107 2.90% 67 5.15% 15305 5.12%
15 1019 3.68% 265 2.70% 1000 3.74% 111 3.01% 49 3.76% 14770 4.94%
16 1170 4.23% 456 4.65% 1147 4.29% 247 6.70% 152 11.67% 21876 7.32%
17 1144 4.13% 422 4.30% 1116 4.18% 281 7.63% 164 12.60% 16318 5.46%
18 1052 3.80% 405 4.13% 1019 3.81% 205 5.56% 105 8.06% 15039 5.03%
19 639 2.31% 231 2.35% 622 2.33% 90 2.44% 45 3.46% 3713 1.24%
20 598 2.16% 160 1.63% 573 2.15% 66 1.79% 35 2.69% 2446 0.82%
21 993 3.59% 167 1.70% 901 3.37% 110 2.99% 56 4.30% 2467 0.83%
22 1093 3.95% 155 1.58% 1072 4.01% 127 3.45% 58 4.45% 2118 0.71%
23 1180 4.26% 265 2.70% 1137 4.26% 119 3.23% 49 3.76% 3422 1.14%
24 1109 4.00% 164 1.67% 1082 4.05% 144 3.91% 58 4.45% 2374 0.79%
25 490 1.77% 104 1.06% 463 1.73% 79 2.14% 45 3.46% 2541 0.85%
26 1059 3.82% 704 7.18% 1038 3.89% 75 2.04% 40 3.07% 8033 2.69%
27 1847 6.67% 1512 15.41% 1831 6.85% 71 1.93% 33 2.53% 15711 5.25%
28 144 0.52% 111 1.13% 141 0.53% 15 0.41% 9 0.69% 1235 0.41%

Hourly usage for May 2022

Hourly Statistics for May 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 37 1038 3.75% 13 389 3.97% 35 994 3.72% 430 12051 4.03%
1 38 1069 3.86% 14 393 4.01% 36 1026 3.84% 395 11066 3.70%
2 33 948 3.42% 13 389 3.97% 33 927 3.47% 425 11906 3.98%
3 37 1061 3.83% 13 367 3.74% 36 1024 3.83% 454 12712 4.25%
4 42 1203 4.34% 13 379 3.86% 41 1162 4.35% 525 14710 4.92%
5 41 1165 4.21% 12 342 3.49% 40 1121 4.20% 453 12670 4.24%
6 40 1135 4.10% 12 336 3.43% 39 1109 4.15% 376 10516 3.52%
7 40 1124 4.06% 12 362 3.69% 38 1091 4.08% 383 10716 3.58%
8 36 1034 3.73% 11 335 3.41% 36 1015 3.80% 399 11175 3.74%
9 38 1091 3.94% 12 336 3.43% 37 1063 3.98% 395 11068 3.70%
10 42 1196 4.32% 17 502 5.12% 40 1144 4.28% 567 15862 5.31%
11 46 1304 4.71% 17 486 4.95% 45 1262 4.72% 448 12554 4.20%
12 46 1311 4.73% 16 470 4.79% 41 1162 4.35% 454 12712 4.25%
13 42 1180 4.26% 15 431 4.39% 41 1156 4.33% 420 11770 3.94%
14 41 1152 4.16% 14 410 4.18% 40 1135 4.25% 436 12211 4.08%
15 47 1328 4.80% 16 450 4.59% 46 1297 4.86% 513 14355 4.80%
16 40 1142 4.12% 15 444 4.53% 39 1109 4.15% 433 12131 4.06%
17 43 1212 4.38% 15 434 4.42% 41 1168 4.37% 484 13543 4.53%
18 41 1154 4.17% 15 430 4.38% 40 1123 4.20% 466 13042 4.36%
19 45 1265 4.57% 17 489 4.98% 42 1191 4.46% 613 17175 5.74%
20 40 1137 4.11% 15 443 4.52% 39 1116 4.18% 433 12130 4.06%
21 45 1266 4.57% 15 436 4.44% 42 1192 4.46% 413 11576 3.87%
22 41 1170 4.23% 14 396 4.04% 40 1138 4.26% 392 10973 3.67%
23 35 1006 3.63% 12 361 3.68% 35 986 3.69% 370 10358 3.46%

Top 30 of 138 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6712 24.24% 67134 22.45% /stats/
2 1954 7.06% 180837 60.48% /stats/usage_202105.html
3 507 1.83% 323 0.11% /
4 17 0.06% 1130 0.38% /stats/usage_202201.html
5 15 0.05% 1203 0.40% /stats/usage_201807.html
6 15 0.05% 1310 0.44% /stats/usage_201908.html
7 14 0.05% 1202 0.40% /stats/usage_201809.html
8 14 0.05% 1217 0.41% /stats/usage_201905.html
9 14 0.05% 1186 0.40% /stats/usage_202102.html
10 13 0.05% 1118 0.37% /stats/usage_201811.html
11 13 0.05% 1114 0.37% /stats/usage_201902.html
12 13 0.05% 1113 0.37% /stats/usage_201904.html
13 13 0.05% 1114 0.37% /stats/usage_201906.html
14 13 0.05% 1110 0.37% /stats/usage_202002.html
15 13 0.05% 1206 0.40% /stats/usage_202103.html
16 13 0.05% 1015 0.34% /stats/usage_202202.html
17 13 0.05% 1014 0.34% /stats/usage_202205.html
18 12 0.04% 956 0.32% /stats/usage_201812.html
19 12 0.04% 1046 0.35% /stats/usage_202001.html
20 12 0.04% 1108 0.37% /stats/usage_202008.html
21 12 0.04% 1103 0.37% /stats/usage_202104.html
22 12 0.04% 1039 0.35% /stats/usage_202107.html
23 12 0.04% 1105 0.37% /stats/usage_202203.html
24 12 0.04% 1883 0.63% /stats/webalizer.current
25 11 0.04% 955 0.32% /stats/usage_201808.html
26 11 0.04% 957 0.32% /stats/usage_201810.html
27 11 0.04% 941 0.31% /stats/usage_201901.html
28 11 0.04% 950 0.32% /stats/usage_201903.html
29 11 0.04% 948 0.32% /stats/usage_201911.html
30 11 0.04% 1002 0.34% /stats/usage_202006.html

Top 10 of 138 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1954 7.06% 180837 60.48% /stats/usage_202105.html
2 6712 24.24% 67134 22.45% /stats/
3 12 0.04% 1883 0.63% /stats/webalizer.current
4 15 0.05% 1310 0.44% /stats/usage_201908.html
5 14 0.05% 1217 0.41% /stats/usage_201905.html
6 13 0.05% 1206 0.40% /stats/usage_202103.html
7 15 0.05% 1203 0.40% /stats/usage_201807.html
8 14 0.05% 1202 0.40% /stats/usage_201809.html
9 14 0.05% 1186 0.40% /stats/usage_202102.html
10 17 0.06% 1130 0.38% /stats/usage_202201.html

Top 10 of 49 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1954 7.06% 866 45.65% /stats/usage_202105.html
2 507 1.83% 363 19.14% /
3 6712 24.24% 352 18.56% /stats/
4 17 0.06% 13 0.69% /stats/usage_202201.html
5 14 0.05% 10 0.53% /stats/usage_202102.html
6 13 0.05% 10 0.53% /stats/usage_202205.html
7 15 0.05% 9 0.47% /stats/usage_201807.html
8 14 0.05% 9 0.47% /stats/usage_201905.html
9 15 0.05% 9 0.47% /stats/usage_201908.html
10 12 0.04% 9 0.47% /stats/usage_202001.html

Top 10 of 49 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1954 7.06% 866 45.80% /stats/usage_202105.html
2 6712 24.24% 365 19.30% /stats/
3 507 1.83% 338 17.87% /
4 17 0.06% 13 0.69% /stats/usage_202201.html
5 14 0.05% 10 0.53% /stats/usage_202102.html
6 13 0.05% 10 0.53% /stats/usage_202202.html
7 13 0.05% 10 0.53% /stats/usage_202205.html
8 14 0.05% 9 0.48% /stats/usage_201809.html
9 14 0.05% 9 0.48% /stats/usage_201905.html
10 15 0.05% 9 0.48% /stats/usage_201908.html

Top 30 of 4306 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3451 12.46% - (Direct Request)
2 2264 8.18% http://proserial.org
3 1808 6.53% https://boobsphoto.name/
4 614 2.22% https://chohanpohan.com
5 468 1.69% https://hydraruzxpnew9webes.com/
6 461 1.66% https://hydraruzxpnew9webes.com
7 329 1.19% https://kudx.com
8 327 1.18% https://certifiedelectrician.co.uk/
9 303 1.09% https://1xbetspain.com/
10 302 1.09% https://kudx.com/
11 297 1.07% https://1xbetfrance.net
12 294 1.06% https://librabet-italia.com
13 286 1.03% https://chastnoeporno.su/
14 283 1.02% https://librabet-italia.com/
15 281 1.01% https://maxbet-ro.com
16 279 1.01% https://1xbetfrance.net/
17 273 0.99% https://1xbetspain.com
18 270 0.98% https://mamashki.net/
19 264 0.95% https://maxbet-ro.com/
20 245 0.88% https://pornodomashka.com/
21 242 0.87% https://porno-anime.com/
22 238 0.86% https://analnoe.com/
23 222 0.80% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5.com
24 218 0.79% https://omgomgomg5j4yrr4.yionion.com
25 210 0.76% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5.com/
26 197 0.71% https://pornocomix.pro/
27 185 0.67% https://omgomgomg5j4yrr4.yionion.com/
28 183 0.66% https://babushky.me
29 183 0.66% https://pornocomics24.com/
30 171 0.62% https://devahy.org

Top 20 of 35 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 2.86% adult erotic porn
2 1 2.86% https://b2b-creative.ru/cases/seo-pokovka/
3 1 2.86% https://climatville.ru/katalog/kondicionirovanie/multisplit-sistemy/
4 1 2.86% https://d-oil.ru/korotchaevo/products/osnova-dlya-burovykh-rastvorov/
5 1 2.86% https://fabrica-tumana.ru/lipeck/catalog/uvlazhniteli/s-datchikom/
6 1 2.86% https://formula116.com/sprobegom/audi/1576333801/
7 1 2.86% https://linii-rf.ru/chelyabinsk/
8 1 2.86% https://metalincorp.ru/kazanskoe/catalog/truboprovodnaya_armatura/flantsy_i_flantsevye_soedineniya/
9 1 2.86% https://metalincorp.ru/khmao/catalog/izolyatsiya_truboprovodov/
10 1 2.86% https://metalincorp.ru/kogalym/catalog/chernyy_metalloprokat/provoloka_stalnaya/provoloka_kolyuchaya_/
11 1 2.86% https://metalincorp.ru/korotchaevo/catalog/splavy/tverdye_splavy/
12 1 2.86% https://metalincorp.ru/priobe/catalog/truboprovodnaya_armatura/zaporno_reguliruyushchaya_armatura/klapan/
13 1 2.86% https://metalincorp.ru/sankt-peterburg/catalog/truboprovodnaya_armatura/trubnye_opory/elementy_truboprovodnykh_sistem/podveski_
14 1 2.86% https://metalincorp.ru/talinka/catalog/truboprovodnaya_armatura/fasonnye_chasti_truboprovodov/perekhody_stalnye/kontsentrichesk
15 1 2.86% https://metalincorp.ru/yalutorovsk/catalog/splavy/medno_nikelevye_splavy/
16 1 2.86% https://metalincorp.ru/yanao/catalog/podemnoe_oborudovanie/stalnye_tsepi/
17 1 2.86% https://metalincorp.ru/zavodoukovsk/catalog/nerzhaveyushchaya_stal/nerzhaveyushchiy_perforirovannyy_list/
18 1 2.86% https://narcology24.ru/pskov/lechenie-narkomanii/
19 1 2.86% https://narcology24.ru/vladikavkaz/
20 1 2.86% https://pellet-park.ru/velikie-luki/

Top 15 of 263 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1198 4.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
2 1179 4.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 1175 4.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 664 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 640 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
6 635 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 634 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 630 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 628 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 624 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 616 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 611 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81
13 610 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
14 609 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
15 606 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for May 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 27691 100.00% 9810 100.00% 298982 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23