Usage Statistics for www.ae-eggenhofer.at

Summary Period: November 2020
Generated 30-Nov-2020 03:47 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2020
Total Hits 25412
Total Files 11388
Total Pages 24469
Total Visits 1837
Total KBytes 125481
Total Unique Sites 708
Total Unique URLs 63
Total Unique Referrers 1057
Total Unique User Agents 235
. Avg Max
Hits per Hour 35 119
Hits per Day 847 1970
Files per Day 379 1134
Pages per Day 815 1931
Sites per Day 23 58
Visits per Day 61 109
KBytes per Day 4183 14228
Hits by Response Code
Code 200 - OK 44.81% 11388
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 3
Code 302 - Found 49.80% 12655
Code 304 - Not Modified 0.01% 3
Code 404 - Not Found 5.36% 1363

Daily usage for November 2020

Daily Statistics for November 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 302 1.19% 117 1.03% 244 1.00% 54 2.94% 46 6.50% 390 0.31%
2 914 3.60% 676 5.94% 889 3.63% 55 2.99% 43 6.07% 6709 5.35%
3 1242 4.89% 1044 9.17% 1228 5.02% 50 2.72% 44 6.21% 10046 8.01%
4 1324 5.21% 992 8.71% 1292 5.28% 50 2.72% 27 3.81% 9415 7.50%
5 1970 7.75% 1019 8.95% 1931 7.89% 109 5.93% 49 6.92% 9712 7.74%
6 1432 5.64% 1127 9.90% 1368 5.59% 82 4.46% 28 3.95% 14228 11.34%
7 1444 5.68% 1134 9.96% 1333 5.45% 71 3.86% 30 4.24% 12780 10.19%
8 1203 4.73% 1058 9.29% 1181 4.83% 53 2.89% 37 5.23% 9672 7.71%
9 1158 4.56% 1052 9.24% 1143 4.67% 48 2.61% 30 4.24% 9939 7.92%
10 1113 4.38% 598 5.25% 1089 4.45% 84 4.57% 49 6.92% 5771 4.60%
11 732 2.88% 117 1.03% 715 2.92% 74 4.03% 45 6.36% 904 0.72%
12 938 3.69% 130 1.14% 907 3.71% 82 4.46% 54 7.63% 978 0.78%
13 729 2.87% 109 0.96% 698 2.85% 65 3.54% 48 6.78% 907 0.72%
14 975 3.84% 261 2.29% 929 3.80% 108 5.88% 47 6.64% 3678 2.93%
15 387 1.52% 174 1.53% 367 1.50% 56 3.05% 41 5.79% 1313 1.05%
16 799 3.14% 156 1.37% 762 3.11% 71 3.86% 49 6.92% 3261 2.60%
17 774 3.05% 83 0.73% 750 3.07% 67 3.65% 36 5.08% 908 0.72%
18 327 1.29% 64 0.56% 298 1.22% 38 2.07% 33 4.66% 363 0.29%
19 342 1.35% 132 1.16% 289 1.18% 43 2.34% 45 6.36% 1245 0.99%
20 310 1.22% 110 0.97% 293 1.20% 49 2.67% 41 5.79% 1237 0.99%
21 570 2.24% 151 1.33% 509 2.08% 51 2.78% 43 6.07% 3850 3.07%
22 1282 5.04% 148 1.30% 1243 5.08% 101 5.50% 58 8.19% 1485 1.18%
23 921 3.62% 117 1.03% 903 3.69% 85 4.63% 52 7.34% 1098 0.88%
24 812 3.20% 130 1.14% 785 3.21% 71 3.86% 45 6.36% 1049 0.84%
25 572 2.25% 149 1.31% 558 2.28% 54 2.94% 38 5.37% 3440 2.74%
26 1033 4.07% 153 1.34% 1011 4.13% 85 4.63% 44 6.21% 3371 2.69%
27 734 2.89% 149 1.31% 709 2.90% 49 2.67% 42 5.93% 3508 2.80%
28 587 2.31% 85 0.75% 575 2.35% 50 2.72% 39 5.51% 595 0.47%
29 392 1.54% 125 1.10% 378 1.54% 56 3.05% 44 6.21% 2819 2.25%
30 94 0.37% 28 0.25% 92 0.38% 7 0.38% 7 0.99% 808 0.64%

Hourly usage for November 2020

Hourly Statistics for November 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 38 1152 4.53% 17 533 4.68% 36 1099 4.49% 209 6262 4.99%
1 38 1150 4.53% 16 481 4.22% 37 1128 4.61% 143 4287 3.42%
2 39 1187 4.67% 15 457 4.01% 38 1153 4.71% 144 4330 3.45%
3 40 1207 4.75% 15 469 4.12% 39 1177 4.81% 144 4328 3.45%
4 39 1192 4.69% 15 476 4.18% 38 1149 4.70% 152 4551 3.63%
5 42 1287 5.06% 17 519 4.56% 41 1254 5.12% 213 6388 5.09%
6 41 1253 4.93% 16 495 4.35% 40 1218 4.98% 189 5660 4.51%
7 40 1219 4.80% 15 472 4.14% 39 1173 4.79% 159 4758 3.79%
8 39 1173 4.62% 17 529 4.65% 38 1141 4.66% 224 6713 5.35%
9 36 1103 4.34% 16 501 4.40% 34 1040 4.25% 153 4599 3.67%
10 35 1068 4.20% 16 508 4.46% 34 1036 4.23% 172 5162 4.11%
11 34 1048 4.12% 17 514 4.51% 33 1007 4.12% 176 5283 4.21%
12 34 1023 4.03% 15 476 4.18% 32 980 4.01% 158 4742 3.78%
13 31 946 3.72% 14 442 3.88% 30 919 3.76% 158 4746 3.78%
14 31 931 3.66% 14 431 3.78% 29 898 3.67% 136 4065 3.24%
15 34 1038 4.08% 15 477 4.19% 32 987 4.03% 221 6621 5.28%
16 33 997 3.92% 16 480 4.21% 32 967 3.95% 226 6769 5.39%
17 31 932 3.67% 13 410 3.60% 30 902 3.69% 150 4493 3.58%
18 27 839 3.30% 13 394 3.46% 26 797 3.26% 179 5369 4.28%
19 29 895 3.52% 14 432 3.79% 28 867 3.54% 229 6877 5.48%
20 28 867 3.41% 14 447 3.93% 27 811 3.31% 157 4706 3.75%
21 32 969 3.81% 15 464 4.07% 31 933 3.81% 139 4177 3.33%
22 30 928 3.65% 16 487 4.28% 29 887 3.62% 170 5086 4.05%
23 33 1008 3.97% 16 494 4.34% 31 946 3.87% 184 5508 4.39%

Top 30 of 63 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 7732 30.43% 77077 61.42% /stats/
2 3086 12.14% 2023 1.61% /
3 34 0.13% 2881 2.30% /stats/usage_202005.html
4 31 0.12% 2718 2.17% /stats/usage_201912.html
5 27 0.11% 2314 1.84% /stats/usage_201902.html
6 24 0.09% 2050 1.63% /stats/usage_202002.html
7 22 0.09% 1901 1.51% /stats/usage_201903.html
8 20 0.08% 1603 1.28% /stats/usage_201807.html
9 20 0.08% 1676 1.34% /stats/usage_202010.html
10 20 0.08% 1521 1.21% /stats/usage_202011.html
11 19 0.07% 1514 1.21% /stats/usage_201812.html
12 18 0.07% 1566 1.25% /stats/usage_201810.html
13 18 0.07% 1539 1.23% /stats/usage_201901.html
14 18 0.07% 1551 1.24% /stats/usage_202009.html
15 17 0.07% 1465 1.17% /stats/usage_201911.html
16 16 0.06% 1391 1.11% /stats/usage_201905.html
17 16 0.06% 1389 1.11% /stats/usage_202003.html
18 16 0.06% 1376 1.10% /stats/usage_202007.html
19 16 0.06% 1385 1.10% /stats/usage_202008.html
20 15 0.06% 1203 0.96% /stats/usage_202004.html
21 14 0.06% 1204 0.96% /stats/usage_201811.html
22 14 0.06% 1198 0.96% /stats/usage_201904.html
23 14 0.06% 1222 0.97% /stats/usage_201908.html
24 14 0.06% 1219 0.97% /stats/usage_201910.html
25 14 0.06% 1220 0.97% /stats/usage_202001.html
26 14 0.06% 1184 0.94% /stats/usage_202006.html
27 12 0.05% 1042 0.83% /stats/usage_201808.html
28 12 0.05% 1030 0.82% /stats/usage_201809.html
29 12 0.05% 1036 0.83% /stats/usage_201907.html
30 11 0.04% 942 0.75% /stats/usage_201906.html

Top 10 of 63 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7732 30.43% 77077 61.42% /stats/
2 34 0.13% 2881 2.30% /stats/usage_202005.html
3 31 0.12% 2718 2.17% /stats/usage_201912.html
4 27 0.11% 2314 1.84% /stats/usage_201902.html
5 24 0.09% 2050 1.63% /stats/usage_202002.html
6 3086 12.14% 2023 1.61% /
7 22 0.09% 1901 1.51% /stats/usage_201903.html
8 20 0.08% 1676 1.34% /stats/usage_202010.html
9 20 0.08% 1603 1.28% /stats/usage_201807.html
10 18 0.07% 1566 1.25% /stats/usage_201810.html

Top 10 of 31 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3086 12.14% 502 55.59% /
2 7732 30.43% 166 18.38% /stats/
3 34 0.13% 19 2.10% /stats/usage_202005.html
4 27 0.11% 14 1.55% /stats/usage_201902.html
5 22 0.09% 12 1.33% /stats/usage_201903.html
6 31 0.12% 12 1.33% /stats/usage_201912.html
7 18 0.07% 11 1.22% /stats/usage_201810.html
8 24 0.09% 11 1.22% /stats/usage_202002.html
9 19 0.07% 10 1.11% /stats/usage_201812.html
10 18 0.07% 9 1.00% /stats/usage_201901.html

Top 10 of 31 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3086 12.14% 473 53.15% /
2 7732 30.43% 174 19.55% /stats/
3 34 0.13% 19 2.13% /stats/usage_202005.html
4 27 0.11% 14 1.57% /stats/usage_201902.html
5 31 0.12% 13 1.46% /stats/usage_201912.html
6 24 0.09% 13 1.46% /stats/usage_202002.html
7 22 0.09% 12 1.35% /stats/usage_201903.html
8 18 0.07% 11 1.24% /stats/usage_201810.html
9 20 0.08% 11 1.24% /stats/usage_202010.html
10 19 0.07% 10 1.12% /stats/usage_201812.html

Top 30 of 1057 Total Referrers
# Hits Referrer
1 7287 28.68% https://www.maquestionmedicale.fr/
2 2538 9.99% - (Direct Request)
3 917 3.61% https://doska.info/podat-obyavlenie
4 761 2.99% https://bitcointalk.org/index.php
5 240 0.94% https://1xbetts.ru
6 231 0.91% https://doma.info/russia/
7 189 0.74% https://1xbetts.ru/
8 181 0.71% https://falco3d.com/
9 171 0.67% https://falco3d.com
10 163 0.64% https://frank-casino1.ru/
11 160 0.63% https://pmcasinos1.com/
12 160 0.63% https://riobetcasino1.com/
13 156 0.61% https://booi-cazinos.ru/
14 156 0.61% https://plays-fortuna.ru/
15 153 0.60% https://riobet1.ru/
16 152 0.60% https://vulkanplatinumcasino.ru/
17 151 0.59% https://booi-cazinos.ru
18 150 0.59% https://ok.ru/doskaobyavlenii
19 147 0.58% https://1xbetstavkionline.ru
20 145 0.57% https://znakomstva.net/gorod/
21 143 0.56% https://vk.com/doskaobyavlenii
22 139 0.55% https://1xbets-bk.ru
23 139 0.55% https://casinospinups.com/
24 138 0.54% https://riobet1.ru
25 137 0.54% https://twitter.com/saitobyavlenii
26 136 0.54% https://riobetcasino1.com
27 135 0.53% https://www.google.ru/search
28 132 0.52% https://xcasino-com.ru/
29 131 0.52% https://pmcasino1.com
30 129 0.51% https://pmcasinos1.com

Top 16 of 16 Total Search Strings
# Hits Search String
1 35 25.93% https://doska.info/podat-obyavlenie
2 20 14.81% https://vk.com/doskaobyavlenii
3 15 11.11% https://www.facebook.com/saitobyavlenii/
4 14 10.37% https://ok.ru/doskaobyavlenii
5 10 7.41% https://twitter.com/saitobyavlenii
6 9 6.67% https://doma.info/russia/
7 8 5.93% https://vk.com/znakomstvanet
8 5 3.70% https://doska.info/blog/xrumer-khrumer-kak-kupit-so-skidkoj-skachat-bazy-besplatno-i-td-12.html
9 5 3.70% https://znakomstva.net/gorod/
10 4 2.96% https://doska.info/blog/nashi-doski-objavlenij-v-vk-i-ok-3.html
11 3 2.22% https://doska.info/blog/jula-youla-ru-doska-objavlenij-besplatnyje-chastnyje-objavlenija-15.html
12 2 1.48% https://doska.info/blog/baza-dosok-objavlenij-2019-2020-goda-4.html
13 2 1.48% https://doska.info/blog/zennoposter-zennoposter-kak-kupit-skachat-shablony-besplatno-i-td-13.html
14 1 0.74% https://doska.info/blog/avito-avito-ru-besplatnyje-objavlenija-v-rossii-16.html
15 1 0.74% https://doska.info/blog/iz-ruk-v-ruki-irr-ru-doska-chastnyh-besplatnyh-objavlenij-rossii-14.html
16 1 0.74% https://doska.info/blog/skidki-na-khosting-servery-vpsvds-ot-inferno-solutions-infernoname-7.html

Top 15 of 235 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1724 6.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 1643 6.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 1298 5.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 832 3.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 613 2.41% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
6 459 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
7 458 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
8 443 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
9 440 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
10 440 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
11 439 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
12 437 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
13 434 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
14 431 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
15 428 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1

Usage by Country for November 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 25412 100.00% 11388 100.00% 125481 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23